Czy każdy znak nadaje się do rejestracji? Kryteria dopuszczalności

Czy każdy znak nadaje się do rejestracji? Kryteria dopuszczalności

            Aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy konkretne oznaczenie nadaje się do zarejestrowania jako znak towarowy, w pierwszej kolejności trzeba poznać kryteria dopuszczalności, albo inaczej przesłanki dopuszczalności. W zasadzie można je podzielić na tzw. przesłanki pozytywne i negatywne. Zaistnienie pierwszych przesłanek jest warunkiem koniecznym, aby rejestracja znaku towarowego przebiegła pozytywnie, natomiast zaistnienie drugich tę procedurę przekreśla. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona charakterystyka przesłanek pozytywnych.

Wyodrębnienia przesłanek pozytywnych można dokonać poprzez sięgnięcie do ustawowej definicji znaku towarowego. Jest ona zawarta w art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

            „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”.

Co musi zostać spełnione aby zostać objęte ochroną?           

Już na pierwszy rzut oka widać, że dane oznaczenie musi spełnić dwa podstawowe kryteria, aby mogło zostać objęte ochroną:

 1. musi umożliwiać odróżnienie towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa oraz
 2. musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Analizując orzeczenia polskich sądów administracyjnych, bardzo często można dostrzec, że skupiają się one na pierwszym z przedstawionych kryteriów. Kryterium to ma bowiem podwójne znaczenie, w tym sensie, że chroni nie tylko podmiot, który posługuje się danym oznaczeniem, ale również konsumenta, który nierzadko wybierając towar bądź usługę, dokonuje tego poprzez połączenie charakteryzującego go oznaczenia z przedsiębiorstwem, które z uwagi na jakość oferowanych towarów lub usług, cieszy się dobrą renomą na rynku.

Przykładowo logo „Nike”, „Puma” lub „Adidas” kojarzy się przede wszystkim z odzieżą sportową bardzo dobrej jakości, cenioną wśród sportowców na całym świecie.

„Znak towarowy ma bezpośrednio odnosić się do określonego towaru (usługi) i ma wskazywać na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy; ma budować skojarzenia pomiędzy towarem a przedsiębiorcą, tak aby konsument, kierując się tymi skojarzeniami, mógł dokonać wyboru towaru pochodzącego od tego, a nie innego przedsiębiorcy – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2022 r., sygn. akt II GSK 1671/18.

Co odróżnia znaki towarowe? Unikatowy charakter

Aby móc budować skojarzenia, oznaczenie, które ma zostać zarejestrowane jako znak towarowy, musi mieć w pewnym sensie charakter unikatowy. Brak tej cechy może spowodować, że oznaczenie to zostanie poczytane jako pozbawione znamion odróżniających.

„Dostatecznych znamion odróżniających pozbawione są oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania – w szczególności – rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Oznaczenia takie określane są mianem opisowych i nie mogą być chronione w charakterze znaku towarowego. W przypadku znaków składających się wyłącznie z elementów opisowych ich bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu z określonego przedsiębiorstwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1270/17.

Definicja znaku towarowego

Druga przesłanka jest natomiast nierozerwalnie związana z tym, jakie oznaczenie ma zostać zarejestrowane jako znak towarowy. W zasadzie to do tej części definicji znaku towarowego odnosi się ust. 2 art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej.

„Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty. Możemy bowiem wyróżnić znaki konwencjonalne, w tym słowne, graficzne i słowno-graficzne, znaki niekonwencjonalne, w tym znaki przestrzenne, pozycyjne, desenie, kolory/kombinacja kolorów, znaki dźwiękowe, ruchome, multimedialne, holograficzne i inne, w tym dźwiękowe i smakowe.

Druga przesłanka zostanie spełniona wówczas, gdy znak zostanie przedstawiony w taki sposób, aby zarówno Urząd Patentowy, jak i uczestnicy rynku, nie mieli wątpliwości co jest przedmiotem udzielonej ochrony, kiedy zetknął się z tym znakiem w praktyce. O ile w przypadku znaków konwencjonalnych nie będzie to rodzić większych trudności, o tyle w przypadku pozostałych znaków będzie to wymagało większej staranności i zaangażowania. Dlatego tak ważne jest, aby już na samym początku wiedzieć, co jest naszym celem i co tak naprawdę będzie budzić konkretne skojarzenia. Czy będzie to deseń, czy też kolor, a może oba te elementy łącznie.

Czy każdy znak nadaje się do rejestracji?

Podsumowując, badanie zdolności rejestracyjnej konkretnego oznaczenia nie sprowadza się tylko do sprawdzenia jednej z dostępnych baz znaków towarowych. Aby mogło ono zostać objęte ochroną, musi jeszcze spełnić szereg innych kryteriów, które nierzadko mogą okazać się decydujące dla pomyślnego zakończenia procedury rejestracyjnej.

Tymczasem zachęcamy do przeczytania o:

jak zwiększyć ochronę twojej marki?

zasięg terytorialny rejestracji znaku towarowego

rejestracja znaku towarowego

  Comments are closed

  W biznesie renoma jest niezwykle ważna. Dobra reputacja przyciąga klientów, buduje zaufanie i otwiera drzwi do sukcesu. Jednym z kluczowych czynników budowania renomy jest Twoje bezpieczeństwo jako przedsiębiorcy.
  Kontakt
  Adres: Meteorologów 7/1,
  40-526 Katowice
  nr domofonu: 71
  Telefon: +48 516 076 132
  Email: creative@lexnord.com
  © 2023 Made by Strony internetowe Katowice